Par pirmsskolu

          Rīgas Ziepniekkalna vidusskolā darbojas 4. pirmsskolas grupas. Pirmsskola uzņem bērnus vecumā no 3 gadiem. Pirmsskolas izglītības iestāde realizē pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111), saskaņā ar 21.11.2018 Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716 ,,Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām” un pirmsskolas izglītības programmu.

Mērķis:

Pirmsskolas mērķis ir veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

Galvenie uzdevumi:

  • Veicināt garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību, veidot priekšstatu un sapratni par galvenajiem dabas un sociālajiem procesiem, morālajām un estētiskajām vērtībām.
  • Nodrošināt iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību.
  • Nodrošināt un aizsargāt bērna drošību un veselību, veicinot viņa fizisko, garīgo, emocionālo un sociālo attīstību.
  • Attīstīt bērnu sociālās prasmes, attīstīt saskarsmes un sadarbības spējas, veidot pozitīvu attieksmi pret sevi, savu ģimeni, sabiedrību, apkārtējo vidi.
  • Nodrošināt 5-6 gadīgo obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei, atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, veicināt psiholoģisko gatavību pamatizglītības apguves sākšanai.

Pirmsskolā bērniem notiek dažādi pasākumi un aktivitātes: tiek svinēti latviešu gadskārtu svētki, ģimenes dienas pasākumi, piedalās arī Karjeras nedēļas pasākumos.


Pirmsskolas nodrošinājums:

  • Labiekārtotas grupas telpas
  • Labiekārtota sporta zāle
  • Ēdamzāle
  • Rotaļu laukums, skolas pagalmā
  • Aktu zāle

Grupiņas :

1.grupiņa “Sienāzīši”

 

 2.grupiņa “Bitītes”

 

3.grupiņa “Mārītes”

 

4.grupiņa “Taurenīši”