Valsts pārbaudes darbi 2023./2024.m.g.

Monitoringa darbi vidusskolā 2023./2024.m.g.

Monitoringa darbi vienā mācību priekšmeta kursā pēc izglītojamā izvēles notiek:

Fizikā (optimālajā mācību satura apguves līmenī): 2024. gada 24. aprīlī*;

Ķīmijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī): 2024. gada 24. aprīlī*;

Bioloģijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī): 2024. gada 24. aprīlī;

Dabaszinībās (vispārīgajā mācību satura apguves līmenī): 2024. gada 30. aprīlī.

Papildtermiņā (skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot darbu noteiktajos laikos) – 2024. gada 8. maijā*.

*Saskaņā ar grozījumiem MK noteikumos Nr. 314 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību …

Norise MD ķīmija [Skatīt]

Norise MD fizika [Skatīt]

Norise MD bioloģija [Skatīt]

 

Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas valsts pārbaudes darbu grafiks

Skatīt lielāku [Skatīt]

 

Valsts pārbaudes darbu grafiks

Skatīt lielāku [Skatīt]

Valsts pārbaudes darbi vispārējās izglītības iestādēs 2023./2024. mācību gadā.

2023./2024. mācību gadā 9.klases noslēgumā skolēniem jākārto centralizētie eksāmeni latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā. Savukārt, lai pabeigtu vidusskolu, ir jānokārto trīs eksāmeni vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī, un divi – augstākajā līmenī.  Valsts pārbaudes darbu kārtošanai jāpiesakās no 1. novembra līdz 15. decembrim. Lai eksāmeni būtu nokārtoti, 9. klases skolēniem jāuzrāda vismaz 10% snieguma rezultāts, savukārt 12. klases skolēniem – vismaz 15%. Sertifikātus skolēni varēs saņemt elektroniskā formā.

Aktuālā informācija par valsts pārbaudes darbiem, t.sk. plānotajām izmaiņām, kā arī tiešsaistes semināra prezentācijas un ierakstu lūdzam skatīt VISC interneta vietnē.

Pārbaudes darbi pamatskolā

Šajā mācību gadā 3. un 6. klasē nav paredzēti diagnosticējošie darbi, jo jaunais izglītības standarts tos vairs neparedz, bet ar laiku tiks ieviesti monitoringa darbi tekstpratībā un rēķinātpratībā.

Savukārt 9. klases skolēniem no 22. līdz 26. aprīlim būs iespēja izmēģināt spēkus starpdisciplinārā pārbaudes darbā (pēc izglītības iestādes izvēles), kurā būs ietverts sociālās un pilsoniskās, dabaszinību un tehnoloģiju mācību jomu saturs, un šis pārbaudes darbs jau nākamajā mācību gadā būs obligāts.

9. klases noslēgumā ir jākārto trīs centralizētie eksāmeni: latviešu valodā, matemātikā un vienā svešvalodā (angļu, vācu vai franču). Vērtējums visos eksāmenos par vispārējās pamatizglītības ieguvi tiks izteikts procentos. 9. klases skolēni valsts pārbaudījumus kārtos maijā un jūnijā. Visos eksāmenos, lai tie būtu nokārtoti, tāpat kā iepriekšējā mācību gadā jāiegūst vismaz 10% (Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi atbilstošo noteikumu grozījumus, kurus virza izskatīšanai valdībā).

Ja skolēns kādā no eksāmeniem nebūs ieguvis 10%, tad saņems liecību un varēs mācīties 9. klasē atkārtoti līdz pilngadības sasniegšanai.

Skolēnam, atkārtoti mācoties 9. klasē, 2023./2024. mācību gadā  obligāti ir jākārto tikai tie valsts pārbaudes darbi, kuros 2022./2023. mācību gadā saņemtais attiecīgā eksāmena darba kopvērtējums ir mazāks nekā 10%. Taču skolēns var izvēlēties kārtot kādu no valsts pārbaudes darbiem, lai uzlabotu 2022./2023. mācību gadā iegūto vērtējumu.

Valsts pārbaudes darbu kārtošanai (arī tad, ja eksāmenu kārto atkārtoti) jāreģistrējas Valsts pārbaudes darbu informācijas sistēmā līdz 15. decembrim.

Valsts pārbaudes darbi vidusskolā

Šajā mācību gadā pirmo reizi vidusskolā norisināsies monitoringa darbi STEM mācību priekšmetos – fizikā, ķīmijā, bioloģijā un dabaszinībās, un to mērķis ir izveidot eksāmena saturu, ko jau pēc diviem gadiem vidusskolu beidzēji kārtos kā obligāto eksāmenu. Tiek plānotas izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr. 416, kas noteiks, ka šī mācību gada 12. klases skolēniem monitoringa darbs nebūs obligāts. Savukārt, ja skolēns izvēlējies kārtot augstākā līmeņa eksāmenu kādā no STEM priekšmetiem, viņš var izmēģināt spēkus arī monitoringa darbā, gatavojoties eksāmenam. Tie 11. klases skolēni, kas jau tagad zina, ka 12. klasē kārtos augstākā līmeņa eksāmenu bioloģijā, ķīmijā vai fizikā, var monitoringa darbu nepildīt. Monitoringa darba paraugs novembra beigās tiks publicēts Valsts izglītības satura centra mājaslapā. Plānotas izmaiņas monitoringa darbu norises datumā, proti, plānots, ka fizikā, ķīmijā un bioloģijā tie norisināsies 24. aprīlī, savukārt dabaszinībās – 30.aprīlī, bet papildtermiņā – 8. maijā. 

Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, skolēniem būs jānokārto šādi valsts pārbaudes darbi:

latviešu valodā (vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī);

svešvalodā – angļu, vācu vai franču (vismaz optimālajā (B2) līmenī);

matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);

divos no padziļinātajiem kursiem (augstākajā līmenī). Ja skolēns kārto centralizēto eksāmenu augstākajā līmenī latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu vai franču) vai matemātikā (vismaz divos no minētajiem priekšmetiem), tad var kopumā kārtot trīs eksāmenus. Ja citos priekšmetos, tad eksāmenu skaits attiecīgi palielinās.

11. klases skolēniem ir iespēja kārtot optimālā līmeņa eksāmenus latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā, un to drīkst darīt skolēni, kas ir pilnībā apguvuši konkrēto kursu. Ja skolēns kārto optimālā līmeņa eksāmenu un neiegūst 15%, tas neietekmē skolēna pārcelšanu 12. klasē, jo ir iespēja nokārtot eksāmenu arī 12. klases noslēgumā. Sekmju izrakstā, ko saņem, absolvējot izglītības iestādi, tiks ierakstīti visu nokārtoto eksāmenu sertifikātu numuri.

Skolēni vispārējās vidējās izglītības iestādēs var kārtot augstākā līmeņa eksāmenus arī tajos mācību kursos, kas nav izvēlētajā mācību programmā, taču tas neattiecas uz profesionālās izglītības iestādēm (uzsākts veikt grozījumus profesionālās izglītības standartā).

Eksāmeni vidusskolu beidzējiem notiks maijā un jūnijā.

Tāpat kā līdz šim, vidusskolēniem būs iespēja aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu. Optimālajā līmenī vērtējums nedrīkst būt zemāks par B2, savukārt augstākajā līmenī jāiegūst vismaz C1. Lai aizstātu augstākā līmeņa eksāmenu, ir jāizpilda piekļuves nosacījumi un jāsaņem vismaz 4 balles šajā priekšmetā.

Matemātikas augstākā līmeņa eksāmena 1. un 2. daļa ir vienāda ar optimālā līmeņa eksāmena saturu, un tie skolēni, kas optimālā līmeņa eksāmenu ir nokārtojuši jau 11. klasē un 12. klasē vēlas kārtot augstākā līmeņa eksāmenu, var kārtot tikai eksāmena 3. un 4. daļu, veicot atzīmi par iepriekš nokārtotu optimālā līmeņa eksāmenu VPS. Taču skolēniem ir tiesības optimālā līmeņa satura eksāmena daļas kārtot atkārtoti arī 12. klasē. 

Tiešsaistē tiks organizēti trīs eksāmeni: programmēšanā, ģeogrāfijā, kultūrā un mākslā.

2023./2024. mācību gadā vidējās izglītības programmu absolventi atestātu varēs iegūt, ja katrā eksāmenā būs saņemts vismaz 15% vērtējums, nevis 10% kā iepriekšējā mācību gadā. 2024./2025. gadā būs jāiegūst jau 20%.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem

Visiem eksāmeniem, ko kārto 9. vai 12. klases skolēni, ir noteikti papildu kārtošanas datumi, kas paredzēti tiem skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ (veselības, sporta sacensību vai neparedzētu apstākļu dēļ – nepieciešams uzrādīt izziņu) tos nevar kārtot sākotnēji noteiktajos datumos.

Pieteikšanās valsts pārbaudes darbu kārtošanai

Pieteikšanās eksāmenu kārtošanai ir jāveic Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPS):

vispārējās vidējās izglītības eksāmeniem skolēni piesakās paši, atzīmējot, kurus eksāmenus un kādā mācību satura apguves līmenī kārtos,

vispārējās pamatizglītības eksāmeniem pieteikšanos veic izglītības iestāde, pamatojoties uz 9. klases skolēna vai viņa vecāka (likumiskā pārstāvja) iesniegumu, kurā norādīti eksāmeni, kurus izglītojamais kārtos.

Skolēni piesakās centralizēto eksāmenu kārtošanai no 1. novembra līdz 15. decembrim, bet mainīt vai papildināt savu izvēli iespējams ne vēlāk kā 8 nedēļas pirms attiecīga eksāmena norises datuma. Lai varētu kārtot augstākā līmeņa eksāmenus, skolēniem jāizpilda piekļuves nosacījumi – jāapliecina prasmju apguve atbilstoši augstākā apguves līmeņa kursa saturam, kuras ir sarežģīti novērtēt eksāmena norises laikā, un vērtējums par šo prasmju apguvi nedrīkst būt zemāks par 4 ballēm. 8 nedēļas pirms eksāmena norises skolēns VPS pievieno patstāvīgi veikto darbu.

Sīkāka informācija par piekļuves nosacījumiem pieejama valsts pārbaudes darbu programmās. Piekļuves nosacījumu forma var būt dažāda – tos var iesniegt PDF, JPG, audio vai video (MP3 un MP4) formātā, datorrakstā vai rokrakstā.

Atbrīvojumi no valsts pārbaudījumiem

Plānotas izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr.31, kas paredz vājredzīgo un vājdzirdīgo skolēnu atbrīvošanu no valsts pārbaudes darbiem. 

Šajā mācību gadā no valsts pārbaudes darbiem var atbrīvot tikai tos skolēnus, kuri līdz 2024. gada 1. martam izglītības iestādē iesniedz vecāku iesniegumu kopā ar psihiatra, neirologa, hematoonkologa vai ārstu konsīlija izsniegtu izrakstu. Savukārt, ja pēc 1. marta notiek pēkšņa saslimšana un skolēns nevar eksāmenu veikt ne pamattermiņā, ne papildtermiņā, izrakstu var izsniegt ārstējošais ārsts. No šī gada vairs nav spēkā ģimenes ārstu ieteikumi par atbrīvošanu no pārbaudes darbiem.

Vidējā izglītībā no eksāmeniem iespējams atbrīvot arī tos skolēnus, kas piedalās starptautiskās sporta sacensībās vai treniņnometnēs ārpus Latvijas pieaugušo izlasē, un šādā situācijā iesniegums jāiesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā. 

Ja skolēns tiek atbrīvots no eksāmeniem, tad iespēja atzīmēt atbrīvojumu no valsts pārbaudes darbiem būs pieejama VPS no 2024. gada 2. janvāra. Sertifikātu pievienošana svešvalodas eksāmena aizstāšanai sāksies 1. februārī. Piekļuves nosacījumu pievienošana, matemātikas augstākā līmeņa eksāmena 1. un 2. daļas aizstāšana un atbalsta pasākumu atzīmēšana sāksies 1. martā. Savukārt izglītības iestādēm, sākot ar 11. martu, būs iespēja veidot grafiku, kurā atzīmēt eksāmena norises telpas un eksāmenu vadītājus.

Atbalsta pasākumi

Visi skolēni, kam mācību procesa laikā tiek piemēroti atbalsta pasākumi, var tos saņemt arī valsts pārbaudes darbu norises laikā. Atzinumus par atbalsta pasākumu piemērošanu var izsniegt valsts pedagoģiski medicīniskā komisija, pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija, logopēds, skolotājs-logopēds, speciālais pedagogs un izglītības vai klīniskais psihologs. Atzinumus izglītības iestādes vadītājam līdz 1. martam var iesniegt pilngadīgs skolēns vai nepilngadīga skolēna likumiskais pārstāvis. Skolēniem ar atbalsta pasākumiem parasti eksāmens notiek atsevišķā telpā, taču eksāmena darbi tiek vērtēti, neņemot vērā atbalsta pasākumu izmantošanu.

Sertifikātu izsniegšana

Eksāmenu sertifikāti būs pieejami elektroniskā formātā Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPS), kā arī, autorizējoties caur internetbanku vai e-parakstu portālā Latvija.lv:

Sertifikātus par pamatizglītību plānots izsniegt no 2024. gada 1. jūlija;

Sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību – no 2024. gada 11. jūlija;

Tiem, kuri kārto eksāmenus papildtermiņā – no 2024. gada 17. jūlija.

Par katru valsts pārbaudes darbu tiks sagatavots atsevišķs sertifikāts, kurā tiks norādīts vērtējums procentos.

Papildu informācija:

Ministru kabineta noteikumi Nr.398 „Par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību”;

Ministru kabineta noteikumi Nr.314 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību …”;

Ministru Kabineta noteikumi Nr.31 “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudī…”;

Ministru kabineta noteikumi Nr.416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispār…”;

Aktuālā informācija par valsts pārbaudes darbiem: VISC interneta vietnē;

Jautājumi un atbildes par eksāmeniem: VISC interneta vietnē (skat. sadaļu “Par eksāmeniem un citiem pārbaudes darbiem”);

Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām: NIID.lv sagatavotais materiāls;

Centralizēto eksāmenu kārtošana augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves: NIID.lv sagatavotais materiāls.

 

NB! Informācija ir aktuāla raksta publicēšanas brīdī. Izmaiņu gadījumā raksta saturs tiks papildināts!

 

VALSTS PĀRBAUDES DARBU NORISES LAIKI 2023./2024. MĀCĪBU GADĀ

PAMATSKOLĀ – 9. klasē
Centralizētie eksāmeni notiek:

1.Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles:

 • Angļu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22., 23. un 24. maijā;
 • Vācu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22. un 23. maijā; 
 • Franču valodā: rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22. maijā;

2.Latviešu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 28. maijā, mutvārdu daļa – 27., 28., 29., 30. maijā;

3.Matemātikā: 2024. gada 4. jūnijā.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem (skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajos laikos) notiek:

1.Latviešu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 10. jūnijā;

2.Matemātikā:  2024. gada 12. jūnijā;

3.Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles:

Angļu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 14. jūnijā, mutvārdu daļa – 14. jūnijā;

Vācu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 14. jūnijā, mutvārdu daļa – 14. jūnijā; 

Franču valodā: rakstu daļa – 2024. gada 14. jūnijā, mutvārdu daļa – 14. jūnijā.

 

VIDUSSKOLĀ
Monitoringa darbi vienā mācību priekšmeta kursā pēc izglītojamā izvēles notiek:

Fizikā (optimālajā mācību satura apguves līmenī): 2024. gada 24. aprīlī*;

Ķīmijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī): 2024. gada 24. aprīlī*;

Bioloģijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī): 2024. gada 24. aprīlī;

Dabaszinībās (vispārīgajā mācību satura apguves līmenī): 2024. gada 30. aprīlī.

Papildtermiņā (skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot darbu noteiktajos laikos) – 2024. gada 8. maijā*.

*Saskaņā ar grozījumiem MK noteikumos Nr. 314 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību …

Centralizētie eksāmeni notiek:

Optimālajā mācību satura apguves līmenī:

1.Latviešu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 15. maijā, mutvārdu daļa – 5., 6. un 7. jūnijā;

2.Svešvalodā:

 • Angļu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa – 3., 4. un 5. jūnijā;
 • Franču valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 4. jūnijā;
 • Vācu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 6. jūnijā;

3.Matemātikā: 2024. gada 10. jūnijā*.

Augstākajā mācību satura apguves līmenī:

1.Sociālajās zinātnēs: 2024. gada 13. maijā;   

2.Latviešu valodā un literatūrā: 2024. gada 15. maijā;

3.Kultūrā un mākslā: 2024. gada 17. maijā;

4.Ģeogrāfijā: rakstu daļa – 2024. gada 20. maijā, praktiskā daļa – 21. maijā;

5.Ķīmijā: rakstu daļa – 2024. gada 23. maijā, praktiskā daļa – 24. maijā;

6.Dizainā un tehnoloģijās: 2024. gada 27. maijā;

7.Fizikā: rakstu daļa – 2024. gada 29. maijā, praktiskā daļa – 30. maijā;

8.Svešvalodā: 

 • Angļu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa – 5., 6. jūnijā;
 • Franču valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 4. jūnijā;
 • Vācu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 6. jūnijā;
 • Krievu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 7. jūnijā;

9.Bioloģijā: rakstu daļa – 2024. gada 13. jūnijā*, praktiskā daļa – 14. jūnijā*;

10.Matemātikā: pirmā un otrā daļa – 2024. gada 10. jūnijā*, trešā un ceturtā daļa – 2024. gada 11. jūnijā*;

11.Vēsturē: 2024. gada 17. jūnijā;

12.Programmēšanā: 2024. gada 19. jūnijā.

*Saskaņā ar grozījumiem MK noteikumos Nr. 314 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību …

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem (skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajos laikos) notiek:

Optimālajā mācību satura apguves līmenī:

1.Svešvalodā:

 • Angļu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā;
 • Vācu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;
 • Franču valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;

2.Latviešu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 25. jūnijā;

3.Matemātikā: 2024. gada 27. jūnijā;

Augstākajā mācību satura apguves līmenī:

1.Svešvalodā:

 • Angļu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā;
 • Vācu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;
 • Franču valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;
 • Krievu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;

2.Dizainā un tehnoloģijās: 2024. gada 21. jūnijā;

3.Latviešu valodā un literatūrā: 2024. gada 25. jūnijā;

4.Sociālajās zinātnēs: 2024. gada 26. jūnijā;

5.Matemātikā: pirmā un otrā daļa – 2024. gada 27. jūnijā, trešā un ceturtā daļa – 2024. gada 28. jūnijā;

6.Programmēšanā: 2024. gada 2. jūlijā*;

7.Ķīmijā: rakstu daļa  un praktiskā daļa – 2024. gada 1. jūlijā*;

8.Kultūrā un mākslā: 2024. gada 3. jūlijā;

9.Bioloģijā: rakstu daļa un praktiskā daļa – 2024. gada 4. jūlijā;

10.Ģeogrāfijā: rakstu daļa un praktiskā daļa – 2024. gada 5. jūlijā;

11.Fizikā: rakstu daļa un praktiskā daļa – 2024. gada 8. jūlijā;

12.Vēsturē: 2024. gada 9. jūlijā.

*Saskaņā ar grozījumiem MK noteikumos Nr. 314 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību …