Metodiskais darbs

   

 Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas metodiskā darba prioritāte 2023./2024. m. g.– mūsdienīgas un iekļaujošas mācību vides veidošana, nodrošinot katra skolēna individuālās vajadzības. 

Sasniedzamais rezultāts – nodrošināta mūsdienīga un iekļaujoša mācību vide, kurā katrs skolēns var attīstīt savas spējas un saņemt sev nepieciešamo atbalstu.

Metodiskā darba uzdevumi:  

  1. Nodrošināt kvalitatīvu metodisko un konsultatīvo atbalstu skolā atbilstoši pilnveidotajam mācību saturam un pieejai.
  2. Izstrādāt un ieviest jauno izglītojamo snieguma vērtēšanas koncepciju.
  3. Popularizēt pedagogu labās prakses piemērus, inovāciju, jauno mācību metožu un pieeju ieviešanas pieredzi.
  4. Sniegt atbalstu pedagogiem digitālās kompetences pilnveidei.
  5. Ievērot izglītojamo individuālās vajadzības mācību procesa organizēšanā, veicināt spēju un talantu attīstību. 

 

Metodiskā darba tēma:   

Izpratnes par vienotiem mācīšanās vērtēšanas pamatprincipiem skolēniem un pedagogiem izveide.

Mācību jomu metodisko komisiju pasākumu plāns.

Metodiskā darba reglaments. [Skatīt]

Mācību jomu koordinatori 2023./2024.m.g. [Skatīt]

Tematiskās nedēļas 1.-4. klasēm 1. semestris [Skatīt]

Tematiskās nedēļas 1.-4. klasēm 2.semestris  [Skatīt]