Skolas dokumenti

 1. Pašnovērtējuma ziņojums 2022./2023. (elektroniski parakstīts)[Skatīt]
 2. SKOLA
  • Attīstības plāns 2019.-2023. [Skatīt]
  • Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas nolikums. [Skatīt]
  • Darba plāns 2021. [Skatīt]
  • Iekšējās kārtības noteikumi. [Skatīt] Grozījumi. [Skatīt]
   • Skolēnu vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība Rīgas Ziepniekkalna vidusskolā. [Skatīt]
   • Rīcības plāns, ja skolēns pārkāpis Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas iekšējās kārtības noteikumus. [Skatīt]
   • Rīcības plāns, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai. [Skatīt]
   • Atbalsta personāla pasākumu plāns atbalsta sniegšanai veiksmīga mācību procesa norises nodrošināšanā krīzes situācijās. [Skatīt]
   • Izglītojamo drošības noteikumi. [Skatīt]
   • Drošības noteikumi ekstremālās un nestandarta situācijās. [Skatīt]
  • Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas Ziepniekkalna vidusskolā. [Skatīt]
 3. PERSONAS DATU APSTRĀDE
  • Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas privātuma politika  [Skatīt] 
  • Piekrišana pilngadīgas personas datu apstrādei saistībā ar viņa fotogrāfēšanu un filmēšanu [Skatīt]
  • Piekrišana bērna personas datu apstrādei saistībā ar viņa fotogrāfēšanu un filmēšanu [Skatīt]
 4. IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES PĀRRAUDZĪBA
  • Pedagoģiskās padomes reglaments. [Skatīt]
 5. MĀCĪBU DARBS UN MĀCĪBU SASNIEGUMU UZSKAITE
  • Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. [Skatīt]
  • Vienotas mājas darbu sistēmas kārtība. [Skatīt]
  • Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas e-klases (elektroniskā žurnāla)
   lietošanas kārtība [Skatīt]
  • Kārtība, kādā tiek nodrošināts attālinātais mācību process. [Skatīt]
 6. AUDZINĀŠANAS DARBS
  • Audzināšanas darba virzieni [Skatīt]
  • Pagarinātās grupas reglaments [Skatīt]
  • Klases audzinātāju darba reglaments. [Skatīt]
  • Klašu audzinātāju metodiskās komisijas reglaments [Skatīt]
 7. ATBALSTA PERSONĀLS
  • Atbalsta personāla komisijas reglaments. [Skatīt]
 8. PAŠPĀRVALDE
 9.  SKOLĒNI
  • Kārtība skolēnu drošības nodrošināšanai skolā un skolas organizētajos pasākumos. [Skatīt]
  • Izglītojamo drošības noteikumi. [Skatīt]
 10.  VECĀKI
  • Kārtība, kādā Rīgas Ziepniekkalna vidusskola informē skolēnu vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja skolēns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu. [Skatīt]
 11. ĒTIKA