Skolas dokumenti

 1. Pašnovērtējuma ziņojums 2020 [Skatīt]
 2. Iekšējie kārtības noteikumi. [Skatīt] [Skatīt]
  • Skolēnu vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība Rīgas Ziepniekkalna vidusskolā. [Skatīt]
  • Rīcības plāns, ja skolēns pārkāpis Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas iekšējās kārtības noteikumus. [Skatīt]
  • Rīcības plāns, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai. [Skatīt]
  • Atbalsta personāla pasākumu plāns atbalsta sniegšanai veiksmīga mācību procesa norises nodrošināšanā krīzes situācijās. [Skatīt]
  • Izglītojamo drošības noteikumi. [Skatīt]
 3. Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. [Skatīt]
 4. Kārtība, kādā Rīgas Ziepniekkalna vidusskola informē skolēnu vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja skolēns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu. [Skatīt]
 5. Drošības noteikumi ekstremālās un nestandarta situācijās. [Skatīt]
 6. Izglītojamo drošības noteikumi. [Skatīt]
 7. Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu. [Skatīt]
 8. Kārtība pārtikas paku izsniegšanai attālināto mācību laikā. [Skatīt]
 9. Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas nolikums. [Skatīt]