Metodiskais darbs

   

  Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas metodiskā darba prioritāte 2022./2023. m.g.  Kompetencēs balstīta mācību satura pakāpeniska ieviešana mācību un audzināšanas darbā.

Sasniedzamais rezultāts – 3., 6., 9.,  un 12. klasēs ieviests uz kompetencēm balstīts mācību saturs, aktualizējot ieteiktās novitātes visās klašu grupās un audzināšanas darbā.

Metodiskā darba uzdevumi:

  • Mācību satura plānošana, sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem
  • Starpdisciplināru stundu iekļaušana mācību procesā
  • Savstarpēja stundu vērošana, akcentējot labās prakses piemērus kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanai mācību procesā
  • Digitālo resursu jēgpilna izmantošana mācību procesā, pilnveidojot mūsdienīgu mācību stundu

Metodiskā darba tēma:

Vērtēšanas sistēmas un prakses pilnveide – skolēnu individuālās izaugsmes veicinātāja.

 

Mācību jomu metodisko komisiju pasākumu plāns. [Skatīt]

Metodiskā darba reglaments. [Skatīt]

Mācību jomu koordinatori 2022./2023.m.g. [Skatīt]

Tematiskās nedēļas 1.-4. klasēm 1. semestris [Skatīt]

Tematiskās nedēļas 1.-4. klasēm 2.semestris [Skatīt]