Metodiskais darbs

   

  Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas metodiskā darba prioritāte 2021./2022. m.g. – Kompetencēs balstīta mācību satura pakāpeniska ieviešana mācību un audzināšanas darbā.

Sasniedzamais rezultāts – 2., 5., 8.,  un 11. klasēs ieviests uz kompetencēm balstīts mācību saturs, aktualizējot ieteiktās novitātes visās klašu grupās un audzināšanas darbā.

Metodiskā darba uzdevumi:

  • Mācību satura plānošana, sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem
  • Starpdisciplināru stundu iekļaušana mācību procesā
  • Savstarpēja stundu vērošana, akcentējot labās prakses piemērus kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanai mācību procesā
  • Digitālo resursu jēgpilna izmantošana mācību procesā, pilnveidojot mūsdienīgu mācību stundu

Metodiskā darba tēma:

Starpdisciplināra mācību stunda – skolotāju savstarpējās sadarbības un skolēnu mācīšanās intereses veicinātāja.

 

Mācību jomu metodisko komisiju pasākumu plāns. [Skatīt]

Metodiskā darba reglaments. [Skatīt]

Mācību jomu koordinatori 2021./2022.m.g. [Skatīt]

Tematiskās nedēļas 1.-4. klasēm 1. semestris [Skatīt]

Tematiskās nedēļas 1.-4. klasēm 2.semestris [Skatīt]