Skolas dokumenti

 1. Iekšējie kārtības noteikumi. [Skatīt]
  • Skolēnu vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība Rīgas Ziepniekkalna vidusskolā. [Skatīt]
  • Rīcības plāns, ja skolēns pārkāpis Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas iekšējās kārtības noteikumus. [Skatīt]
  • Rīcības plāns, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai. [Skatīt]
  • Atbalsta personāla pasākumu plāns atbalsta sniegšanai veiksmīga mācību procesa norises nodrošināšanā krīzes situācijās. [Skatīt]
  • Izglītojamo drošības noteikumi. [Skatīt]
 2. Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. [Skatīt]
 3. Kārtība, kādā Rīgas Ziepniekkalna vidusskola informē skolēnu vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja skolēns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu. [Skatīt]
 4. Drošības noteikumi ekstremālās un nestandarta situācijās. [Skatīt]
 5. Izglītojamo drošības noteikumi. [Skatīt]